องค์กรผู้ริเริ่มด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

องค์กรผู้ริเริ่มด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ทั้งหมด 7 รายการ

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

FIGURE & SPEED SKATING ASSOCIATION OF THAILAND

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

The Thai Bond Market Association

สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย

สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย

Thai Metal Packaging Association

สมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อการเรียนรู้และการค้าไทย (สปกท.)

สมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อการเรียนรู้และการค้าไทย (สปกท.)

Association of Growers of new option for Thai Learning and Trade (AOTT.)

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

Thai Beverage Industry Association

สมาคมโรงแรมไทย

สมาคมโรงแรมไทย

Thai Hotel Association

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)

Thai Ecotourism & Adventure Travel Association (TEATA)

CopyRight © 2022 Carbon Neutral Network (TCNN) All Rights