วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

Mission

1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน ในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลก

2. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรต่างๆ ในการศึกษาความเป็นไปได้ แนวทางการดำเนินงาน และการประกาศเป้าหมายในระดับองค์กร

3. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมและโครงการลด ดูดซับ ดูดกลับ ดักจับ และกักเก็บก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น เสริมสร้างประโยชน์ร่วมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการรับรองและแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตภายในประเทศภายใต้เครือข่ายฯ

4. ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรต่างๆ ในเครือข่ายฯ ในการจัดการและการลด ดูดซับ ดูดกลับ ดักจับและกักเก็บการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในระดับองค์กร

5. สร้างความตระหนักรู้ในการจัดการและการลด ดูดซับ ดูดกลับ ดักจับและกักเก็บการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในระดับองค์กร

6. ผลักดันสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ มาตรการส่งเสริม การเข้าถึงแหล่งทุนหรือการสนับสนุนต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก

7. ส่งเสริมและผลักดันการดำเนินงานของเครือข่ายให้เป็นที่ยอมรับสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ

CopyRight © 2022 Carbon Neutral Network (TCNN) All Rights