งานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หัวข้อ Workshop : การรายงานผลการดำเนินงานสมาชิกประเภท “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO)”

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

1,935

15/05/2566

          TGO ในฐานะสำนักงานเลขานุการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หัวข้อ Workshop : การรายงานผลการดำเนินงานสมาชิกประเภท“องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO)” ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย(Thailand Carbon Neutral Network) ได้พัฒนาหลักเกณฑ์การให้การรับรองสมาชิกภาพภายใต้เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ประเภท “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” (Climate Action Leading Organization) ขึ้น โดยขณะนี้มีองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองการประกาศเป้าหมายฯ จำนวน 77 องค์กร จากองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวนทั้งสิ้น 413 องค์กร งานสัมมนาฯ ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายที่มีความสนใจสามารถขอรับการรับรองการดำเนินงานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในการจัดการและรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรผ่านการแสดงเจตนารมณ์ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของความตกลงปารีส (รายละเอียดดังกำหนดการด้านล่างนี้)

 

         

ลิงค์การสัมมนาฯ ดังลิงค์แนบ :

Time: May 9, 2023 01:30 PM Bangkok

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81188525028?pwd=TXFSM1A0RU83RjVqbkVGTGlEdWYxdz09

 

Meeting ID: 811 8852 5028

Passcode: 285529

 

ท่านสามารถรับฟังฯ ย้อนหลัง ได้ที่ : https://bit.ly/3HOPVSt

 

CopyRight © 2022 Carbon Neutral Network (TCNN) All Rights