องค์กรผู้ริเริ่มด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

องค์กรผู้ริเริ่มด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ทั้งหมด 12 รายการ

สมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวยโสธร

สมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวยโสธร

YASOTHON TOURISM BUSINESS TRADE ASSOCIATION

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สอทอ.)

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สอทอ.)

Isan Tourism Industry Trade Association (ITITA)

สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ

สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ

Northern Thailand Community Based Tourism Association

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

FIGURE & SPEED SKATING ASSOCIATION OF THAILAND

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

The Thai Bond Market Association

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย

Loei Tourism Business Association

สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย

สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย

Thai Metal Packaging Association

สมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อการเรียนรู้และการค้าไทย (สปกท.)

สมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อการเรียนรู้และการค้าไทย (สปกท.)

Association of Growers of new option for Thai Learning and Trade (AOTT.)

สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

e-Learning Association of Thailand

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

Thai Beverage Industry Association

CopyRight © 2022 - 2023 Carbon Neutral Network (TCNN) All Rights