ประเภทสมาชิก: องค์กรผู้ริเริ่มด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

องค์กรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกจะมีสถานะเป็นสมาชิกทั่วไปเรียกว่า “องค์กรผู้ริเริ่มด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” (Climate Action Initiator)

  • เป็นองค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และ
  • เป็นองค์กรที่แสดงเจตนารมณ์ที่จะมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการมุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัล ไม่ว่าในระดับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือ องค์กร อย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง

องค์กรที่มีสถานะเป็นสมาชิกทั่วไปสามารถพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามประเภทเฉพาะ จำนวน 2 ประเภท ได้แก่

  • สมาชิกประเภท “ องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” (Climate Action Leading Organization) เป็นองค์กรที่แสดงความเป็นผู้นำในการจัดการและรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรผ่านการแสดงเจตนารมณ์ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลในระดับองค์กรโดยมีปีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์และเป้าหมายของความตกลงปารีสและได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กรและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ มาตรฐานสากลที่เทียบเท่า 
  • สมาชิกประเภท “ องค์กรผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” (Climate Action Innovator) เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ผ่านการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย และแสดงเจตนารมณ์ที่พัฒนาและขยายผลโครงการเพื่อยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคาร์บอนต่ำ ทั้งในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก และเทคโนโลยีการดูดกลับคาร์บอนรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและความน่าเชื่อถือในกระบวนการลดก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติในระดับสากล

ทั้งนี้ องค์กรอาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกในประเภทเฉพาะได้มากกว่า 1 ประเภท ตามลักษณะและการดำเนินงานขององค์กร และสามารถขอเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิกได้ในภายหลัง

CopyRight © 2022 Carbon Neutral Network (TCNN) All Rights